Nyheter 2005
Nyheter 2004

Utskriftsvennlig versjon: Trykk her

Moss Schakklub`s turneringsreglement

 

§ 1 Turneringsformer

Turneringer spilles etter Berger, Monrad, Schweizer, Konrad eller tilsvarende system. F.I.D.E.`s til en hver tid gjeldende regler for sjakkspill i Norge skal brukes. Det gjelder egne regler for hurtigsjakk/lynsjakk.

§ 2 Betenkningstid

Det spilles med sjakkur og trekkene noteres. Betenkningstiden bør i utgangspunktet være 40 trekk på to timer, deretter 20 trekk i timen for klubbmesterskapet. For høstturneringen kan benyttes noe redusert betenkningstid. Overskrides denne tiden er partiet tapt for vedkommende spiller.

§ 3 Fremmøte

Turneringslederen setter klokken i gang for de spillere som ikke er møtt fram ved spilletidens begynnelse. Kommer man over en time for sent er partiet tapt. Hvis begge spillere kommer for sent , blir tiden som er gått til den første innfinner seg delt likt mellom de to spillerne. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra disse regler. Foran hver turnering gis det instrukser om muligheterne for å melde forfall.

§ 4 Forfall

Enhver spiller har i henhold til gitte retningslinjer rett til å melde forfall.

Utsatt parti skal være ferdigspilt innen to uker. En spiller kan få sitt parti ytterligere utsatt, hvis han blir enig med sin motspiller om dette og turneringslederen godtar dette. Forfall må meldes senest spilledagen kl.1600. Styret kan i særegne tilfelle gi dispensasjon fra gjeldende regler.

§ 5 Melding av resultat

Når et parti er avgjort, skal turneringslederen underrettes og han fører straks opp resultatet på turneringstabellen. Det er forbudt for andre enn turneringsleder eller den han bemyndiger å føre resultatet. Turneringsleder er ansvarlig for de førte resultatene.

§ 6 Avbrudd /Hengepartier

Når turneringslederen forlanger avbrytelse , skal den spiller som er i trekket gjøre det hemmelige trekk og motspilleren notere stillingen samt tiden. Begge noteringsskjemaer legges i lukket konvolutt som leveres turneringsleder. Turneringsleder kontrollerer at alt er i orden og påfører konvolutten tid og sted for partiets fortsettelse. Alle avbrutte partier bør være ferdigspilt innen neste runde begynner hvis ikke annet er bestemt.

Dersom en spiller trekker seg før et avbrutt parti er ferdigspilt, regnes partiet som spilt og vunnet av motstanderen.

§ 7 Avbrytelse av turnering

Bryter en spiller en Berger turnering innen det er spilt halvparten av turneringspartierne, strykes disse. Er det derimot spilt halvparten eller mer, regnes de resterende partier som vunnet av motspilleren.

I en Monradturnering beholder spilleren sine poeng uansett spilte partier før han bryter turneringen.

§ 8 Gjennomføring av turnering

Alle spillere er forpliktet til å fullføre turneringen med mindre de har gyldig grunn for å bryte denne.

§ 9 Uoverensbestemmelser/Regeltolkning

Hvis det under partiet oppstår uoverenstemmelser/usikkerhet om reglene m.m. skal turneringsleder straks tilkalles.

§ 10 Kvalitetsberegning

Ved lik poengsum rangeres spillerne etter følgende beregning:

Berger system:

Når to eller flere spillere har oppnådd like mange poeng i en turnering, bruker vi Sonnenborn-Berger system for å skille de på premielisten. Etter dette blir Berger-kvaliteten regnet ut slik: Summer poengene til de som spilleren har slått, pluss halvparten av poengene til de han har spilt remis mot (og altså ingenting fra de han har tapt for).

Summeringsresultatet blir da spilleren sine kvalitetspo­eng, og av de som har like mange partipoeng i turneringen, vil den som har flest kvalitetspoeng kommme øverst på premielisten.

Er også kvalitetspoengene like, avgjør innbyrdes oppgjør. Er dette remis kan loddtrekning brukes. Logikken bak Sonnenborn-Berger er at en belønner en spiller som har tatt poeng fra de som har gjort det godt i turneringen, framfor en som har tatt sine poeng mot de som har gjort det dårlig.

Er det pengepremier i turneringen, er det vanlig at disse blir delt mellom de som har like mange poeng. En må altså merke seg at kvali­tetspoengene ikke blir brukt her. Heller ikke er det vanlig med stikkamp om pengepremier.

Monrad system:

A) Etter siste runde settes resultatlisten opp ved å rangere poenggruppene slik at de med flest poeng kommer øverst. Innen gruppene rangeres spillerne i kvalitetspoengrekkefølge slik at de med flest kvalitetspoeng kommer øverst.

B) Kvalitetspoengene regnes ut ved å summere de poeng en spillers motstandere har fått. I turneringer med 6 eller færre runder strykes den laveste, i turneringer med 7 eller flere runder strykes de to laveste, før summeringen. Er det lik kvalitetspoengsum legges den/de strøkne poengsummer til, en om gangen, den høyeste først, til det oppstår et skille. Er det fortsatt likt, benyttes Sonneborn-Berger kvalitet, og eventuelt, om et skille absolutt er nødvendig, loddtrekning.

§ 11 Startkontigent

Denne fastsettes med bestemte beløp for hver turnering og hver klasse.

a) Kontigenten betales til klubbens kasserer før turneringen starter.

b) Startkontigenten minus Elo-avgift skal gå til dekning av premier.

§ 12 Premiering

I hver turnering hvor det er poenglikhet foregår premiering etter den nevnte kvalitetsberegning.

a) Unntatt fra disse bestemmelser er førsteplassen i klubbmesterskapet, hvor det skal spilles stikk-kamp(se særbestemmelsene)

b) Premiene innkjøpes av premiekomiteen i.h.h.t.§ 11 b.

Særbestemmelser for Klubbturneringer

§ 1 Turnering og klasseinndeling

a) Klubbens hovedturneringer foregår hver høst og vår. Bare klubbmesterskapet gjelder som opprykk/nedrykk.

b) Det spilles i følgende klasser: Mester, A, B, og hvis tilstrekkelig antall deltakere en C-klasse. Er det tilstrekkelig med juniorer kan det settes opp en egen junior klasse.

§ 2 Rankingliste

Turneringskomiteen skal før høstmesterskapets begynnelse sette opp en ny rankingliste på bakgrunn av siste års resultater. Elo-tallet tillegges hovedvekt ved rangering. Spillere som har spilt seg opp en klasse fra foregående klubbmesterskap skal få anledning til å delta i den klassen de har kvalifisert seg til, uansett plassering på rankinglisten. 

§ 3 Klubbmesterskapet

Klubbmesterskapet skal være påbegynt innen andre uke etter nyttår. Det skal spilles etter Bergers system. Betenkningstid 2 timer på 40 trekk, deretter 20 trekk pr. time. Klubbmesterskapet skal avikles i henhold til utsendt terminliste. Før siste runde skal alle andre partier være ferdigspilt.

§ 4 Klassestørrelser/ opp-nedrykk

Opprykk/ nedrykksbestemmelser for klubbmesterskap:

Det spilles fortrinnsvis med 10 deltagere i hver klasse.
Antallet skal ikke overstige 12 og ikke være under 8.
De to best plasserte i hver klasse rykker opp.

Nedrykksbestemmelser:

Ved 8 spillere i klassen rykker ingen ned.
Ved 9 spillere i klassen rykker 1 ned.
Ved 10 spillere i klassen rykker 2 ned.
Ved 11 spillere i klassen rykker 3 ned.
Ved 12 spillere i klassen rykker 4 ned.

Vinneren av junior klassen er kvalifisert til opprykk. Turneringskomiteen bestemmer hvilken klasse vinneren av juniorklassen skal få anledning til å spille i. Spillere som ikke har deltatt i klubbmesterskapet på en sesong må rykke ned en klasse. Turneringskomiteen kan dispensere for denne regel. Nye spillere som har spilt i en annen klubb, bør få starte i en klasse tilsvarende den de tidligere har deltatt i , dog avgjør turneringskomiteen hvilken klasse vedkommende spiller er spilleberettiget til.

§ 5 Stikk-kamp

Ved poenglikhet skal det spilles stikkamper om klubbmesterskapet.

Det trekkes farger i første parti og det spilles to partier med hver farge. Foreligger det ingen avgjørelser etter dette , spilles det ½ timespartier, hvor første seirende spiller vinner. Det trekkes også farge i første hurtigsjakkparti.

Disse særbestemmelsene er vedtatt på generalforsamlingen 20. mai 1974 og erstatter i sin helhet de vedtatte særbestemmelsene av 6 mai 1969.
De er revidert på generalforsamling 10.mai 1982, 20. mai 1987, 30. mai 2002 og 27. mai 2004

Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmasterMedlemmer Kommentar!