Nyheter 2005
Nyheter 2004

Utskriftsvennlig versjon: Trykk her

LOVER FOR MOSS SCHAKKLUB

                                                        

§ 1 Formål/Bakgrunn

Moss Schakklub er en sammenslutning av Arbeidernes Sjakk-klub 1933 og Moss Schakklub.

Klubbens formål er å utbre interessen for sjakk samt å opprettholde et samlingsted for sjakkinteresserte.

§ 2 Medlemskap

Moss Schakklub skal være tilsluttet Norges Sjakkforbund og Østfold sjakkrets.

Som medlem kan enhver opptas som måtte ønske det, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben. Styret kan avslå søknaden om medlemskap hvis forpliktelser til annen klubb tilsluttet Norges Sjakkforbund ikke er oppfylt. Styrets beslutning om opptakelse skjer ved alminnelig flertall. Ved opptakelsen skal medlemmet tildeles et eksemplar av klubbens lover.

§ 3 Medlemskontingent

Medlemskontingentens størrelse blir fastsatt av generalforsamlingen. Kontingenten betales til klubbens driftskonto etter anvisning fra kasserer. Æresmedlemmer i klubben skal ha fri kontingent. Trygdede og streikende medlemmer kan søke om nedsettelse av, eventuelt fritakelse av kontingent. Betalt kontingent gir adgang til klubbens lokaler og til deltagelse i turneringer.

§ 4 Avsluttet  medlemskap

Etvert medlem som skylder kontingent for mer enn 3-tre-måneder eller på annen måte skylder penger, kan strykes som medlem. Vedkommende skal imidlertid varsles om dette 2-to-uker før strykning finner sted. Et medlem hvis opptreden eller handlemåte skader klubben, kan likeledes suspenderes - eventuelt ekskluderes. Styrets avgjørelse om dette kan innankes for generalforsamlingen. Avgjørelsen i strid med styrets vedtak må her fattes med alminnelig flertall.

§ 5 Generalforsamling

                                                                                               

Ordinær generalforsamling holdes i mai, og innkalles av styret med 14-fjorten dagers varsel.

Saksliste, årsberetning og revidert årsregnskap samt valgkomiteens innstilling vedlegges innkallelsen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest

1-en-uke før møtet. Etter denne tid kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte

medlemmer vedtar dette. Ethvert medlem, som har betalt sin medlemskontingent og fylt 17 år samt stått i klubben i minst 3-tre-måneder,er stemmeberettiget. Unntatt fra dette er, klubbens

støttemedlemmer og bimedlemmer som kun har forslagsrett.

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstrordinær generalforsamling kan sammenkalles med 8-åtte dagers-varsel, hvis styret finner det nødvendig, eller dersom ¼ av de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det.

§ 7 Beslutningssdyktig generalforsamling

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig såfremt 1/3 av de stemmeberettige medlemmer er tilstede.

§ 8 Valg

                

På ordinær generalforsamling foretas alle valg. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Bare stemmeberettigede medlemmer er valgbare og pliktige til å motta valg. Styrets medlemmer kan frasi seg gjenvalg for 1-ett-år.

Klubbens  styre skal bestå av 8-åtte medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, turneringleder, materialforvalter ungdomsleder og Web-ansvarlig. Til styret velges 2-to varamenn.

Foruten styret skal det på generalforsamlingen velges: 2-to revisorer med 1- en varamann, valgkomite på 2-to medlemmer. Det tredje medlemmet utpekes av det kommende styret. Representanter til Krets- og Forbundstinget utpekes av det kommende styret.

 

§ 9 Årsberetninger

På ordinær generalforsamling skal følgende årsberetning leses opp:

a) Styrets beretning ved sekretær.

b) Turneringsleders beretning om klubbens sjakkaktiviteter.        

c) Kasserers beretning om klubbens finansielle stilling.

d) Materialforvalters beretning om klubbens materiellstatus.                     

e) Ungdomsleders beretning om barne-og ungdomsjakken i klubbens regi.

f ) Valgkomiteens instilling.

  

§ 10 Voteringer

                                                                           

Alle saker som behandles på generalforsamlingen med unntak av lovendringer, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.

§ 11 Styremøter

Styret ivaretar klubbens interesser i overstemmelse med klubbens lover og generalforsamlingens vedtak.

Styremøte avholdes:

a)  når leder forlanger det.

b)  når to av styremedlemmerne forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når fire av styremedlemmerne er tilstede, og disse er enige.

Ellers avgjøres alle sakene innen styret med alminnelig flertall. Styrets medlemmer har taushetsplikt.

§ 12 Styremedlemmenes arbeidsoppgaver

Leder:

Er klubbens ansvarlige leder, leder alle møter og underskriver alle

viktige brev, og fører fortegnelse over klubbens premier og oppbevarer om nødvendig disse.

Nestleder:

Får tildelt arbeidsoppgaver av leder, dessuten vikarierer for denne.

Kasserer:

Fører klubbens regnskap, innkrever medlems- og startskontigent, betaler regninger og fører medlemsfortegnelse.

Regnskap føres i h.h.t § 13. Han/hun plikter å underrette leder/styret om klubbens finanser med jevne mellomrom.

Materialforvalter:

Har tilsyn med alle klubbens eiendeler, står for utlån av bøker og fører fortegnelse over alt materiell.

                    

Sekretær:

Fører all den korrespodanse som ikke sorterer under andre tillitsmenn. Han/hun fører protokoll fra alle møter og orienterer medlemmerne om styrets vedtak og beslutninger. Dessuten sender han de rapporter til kretsen og forbundet som klubben plikter.

Turneringsleder:

Leder alle klubbens turneringer, setter opp lag til lagkamp og fører turneringsprotokoll.

Han/hun avgir beretning til generalforsamlingen over sesongens kamper og turneringer, samt

rapporterer turneringsresultat til krets og forbund. Turneringlederen skal videre sørge for at ro og orden i spillelokalet opprettholdes.

                                            

Ungdomsleder:

Er ansvarlig for opplæring og turneringaktivitet o. l. blant klubbens ungdom. Skal også arbeide for

å utbre interessen for sjakk blant unge og skaffe klubben nødvendig rekruttering.

Ungdomsleder registrerer medlemmer i ungdomsavdelingen og sender de rapporter til krets og forbundets ungdomsavdelinger som kreves.

Web-ansvarlig:

Er ansvarlig for utvikling og oppdatering av Moss Schakklub`s hjemmesider.

Forretningsutvalg:

Leder, kasserer og sekretær danner klubbens forretningsutvalg.

Dette ivaretar klubbens daglige gjøremål, og har avgjørende myndighet hvor saker av ikke stor

økonomisk betydning kommer inn i bildet.

Turneringskomite:

Leder, nestleder og turneringsleder danner klubbens turneringskomite.

De setter opp rankingliste, arrangerer turneringer og påser at turneringsreglementet blir

overholdt.

Premiekomite:

Leder, kasserer og turneringsleder danner premiekomiteen, som sørger for innkjøp av alle premier.

§ 13 Bankkontoer

Klubben skal ha 2-to adskilte bankkontoer.

Driftskonto:

Kontoen som kasserer bruker til å betale regninger fra. Penger som er stilet til klubben blir

plassert her. Kasseres underskrift er oppbevart i banken.

Nyvalgt kasserer eller andre som styret bemyndiger til å kunne bruke denne konto, må levere fullmakt og prøveunderskrift til banken.

Høyrentekonto og Reidar Bergs Fond:

Dette er klubbens sparekonto. Kapitalen skal brukes ved større investeringer, større

årsunderskudd o.l. og krever skriftlig fullmakt av leder og kasserer.

Reidar Bergs gavefond er lagt inn i klubbens høyrente konto.

Dette fondet har et grunnbeløp på kr 10,000,- som kun skal benyttes i nødsfall Kfr. statutter,

og krever årsmøtets/generalforsamlingens godkjenning og fullmakt.

Kasserer er ansvarlig for at underskriftene til det nye styrets leder og kasserer er levert til

klubbens bankforbindelse.

                                                                                          

§ 14 Utmeldelser

Utmeldelser av klubben må meldes til styret. Et utmeldt eller strøket medlem hefter fremdeles for enhver gjeld til klubben.

§ 15 Lovendring

Forandring av lover kan kun skje på generalforsamling. Det krever 2/3 flertall.

§ 16 Oppløsning

Moss Schakklub kan ikke oppløses hvis minst 6-seks-medlemmer vil opprettholde den.

I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler og formue Østfold Sjakkrets, mot at denne

ivaretar materialer og midler på en slik måte at dette kan komme til nytte ved en

gjennopptagelse av klubben.

§ 17 Turneringsreglement med særbestemmelse

         

Turneringreglementet med særbestemmelser, vedtatt på ordinær general -     

forsamling 1974, og revidert 1987, 2002 og 2004 er en del av dette lovverk.

Klubbens medlemmer kan ikke arrangere turneringer uten styrets godkjennelse.

Disse lover er vedtatt på klubbens generalforsamling den 5.mai 1975 og avløser i sin helhet lovene av 6.mai 1969.

Lovene er revidert på generalforsamling den 10.mai 1982, 20.mai 1987, 19.mai 1995 , 30. mai 2002, 27. mai 2004, 26.mai 2005.

Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886 . All rights reserved. Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss.
SPILLESTED: Funksjonshemmedes Fritidssenter, Prins Chr. August pl 4, 1532 Moss, torsdager kl. 18.00-23.00
BANKGIRO: 10612135202 Tlf. 69 26 54 41 Epost: Web-ansvarlig Web http://www.sjakknet.no

KontaktWebmasterMedlemmer Kommentar!